HomeOver onsDisclaimer

Disclaimer

De inhoud van de website psoriasis.nl en de websites gelinked aan psoriasis.nl, vallen onder elke nationale of internationale wetgeving of reglementeringen en beperken zich niet louter tot de uitvoering van het recht ter bescherming van het internationaal auteursrecht of ter bescherming van de geregistreerde handelsmerken.

De inhoud van de website psoriasis.nl en de websites gelinked aan psoriasis.nl, vallen onder elke nationale of internationale wetgeving of reglementeringen en beperken zich niet louter tot de uitvoering van het recht ter bescherming van het internationaal auteursrecht of ter bescherming van de geregistreerde handelsmerken. Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, cd-rom of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van LEO Pharma.

Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie (“As Is”) met inbegrip van, maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending.

Alhoewel LEO Pharma zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert LEO Pharma niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

In geen geval kan LEO Pharma door een andere partij aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade of voor andere, rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van het gebruik van deze website, inclusief en onbeperkt, winstderving, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, verlies van programma’s of van andere gegevens op uw informatieverwerkend systeem, enz.
Ook niet indien LEO Pharma uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

De inhoud van deze website is goedgekeurd onder code:

LEO® 2016 MAT-04658, NLDERM16027 ©LEO ALL TRADEMARKS MENTIONED BELONG TO THE LEO GROUP.